BETALINGS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN
Inschrijven voor een individuele nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die enkele weken voor de aanvang van de sessie via mail wordt doorgestuurd. Indien u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan ‘Studio399’ (packaging@studio399.be) om na te gaan of de inschrijving goed geregistreerd is. Ben je onverwachts verhinderd? Een inschrijving kan tot uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer mogelijk. Annuleren kan enkel schriftelijk via mail naar packaging@studio399.be U kan zich wel steeds laten vervangen door een collega. Het is wel belangrijk om de naam van de vervanger door te geven via mail. Indien u afwezig bent, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte). Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschrijvingen onvoldoende is, of omwille van overmacht bij de nascholer, bijvoorbeeld door ziekte, … worden de gestorte inschrijvingsgelden terugbetaald door ‘Studio399’.
Leveringsvoorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Studio399.- hierna te noemen: “Studio399” – en haar wederpartij – hierna te noemen: “de koper”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. Uitdrukkelijk schriftelijk nader overeengekomen aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze algemene voorwaarden.


1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio399 en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.


1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de koper geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de koper verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Studio399, zodat een schriftelijke bevestiging door Studio399 niet (alsnog) noodzakelijk is.


1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite(s) van Studio399, alsmede elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio399 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.


1.5 Studio399 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


1.6 Door het enkele gebruik van de internetsite van Studio399 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede verklaart hij alle andere rechten en verplichtingen na te komen zoals die staan vermeld op de internetsite.


1.7 Studio399 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper. 
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Studio399 is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

· de potentiële koper heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 

· ingeval door Studio399 een op naam gestelde offerte is uitgebracht: de offerte is door de koper getekend en door Studio399 ontvangen; 

· de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Studio399 via elektronische weg is verzonden en door Studio399 is ontvangen. 


2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Studio399 herroepen worden in geval de koper niet aan de van gelding zijnde voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Studio399 de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.


2.5 Koper en Studio399 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Studio399 gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs. 


2.6 Informatie, afbeeldingen, (mondelinge) mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en andersoortige opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Studio399 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen nooit en te nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel
3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% BTW.


3.2 (Speciale) aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en voor zover de termijn waarvoor deze gelden, niet is verstreken.


3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Studio399 in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Studio399 worden gecorrigeerd. 


3.4 Bezorgkosten zijn apart opgenomen in offertes. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.


3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Studio399 gerechtigd de prijzen te verhogen. In dat geval kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Studio399
Artikel
4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 

· vooruitbetaling bij het verzenden van de goederen

· contant (bij afhalen);

Studio399 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Andere betalingsmethoden zullen kenbaar gemaakt worden via de internetsite. 


4.4 In het geval door Studio399 een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.


4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling, is de koper over het nog openstaande bedrag aan Studio399 rente verschuldigd van 1,44% per maand of gedeelte daarvan. 


4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Studio399 als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 per geval/factuur.


4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Studio399 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de volledige betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
Artikel 5. Levering en leveringstijd


5.1 Studio399 streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk af te leveren, doch hieromtrent kunnen geen garanties worden gegeven. Studio399 streeft ernaar om bestellingen die voor 16 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst (en voor zover van toepassing, betaald) nog diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Studio399 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar alle waarschijnlijkheid weer beschikbaar is. Studio399 streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.


5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. 

5.5 Bij leveringen buiten België kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 


5.6 Alle eventuele retourzendingen (terugleveringen van Koper aan Studio399 om welke reden dan ook) dienen vóór verzending aangemeld te worden bij Studio399. Zendingen die niet zijn aangemeld, onvoldoende of niet zijn gefrankeerd of ondeugdelijk zijn verpakt kunnen door Studio399 zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en voor rekening en risico van Koper worden teruggezonden. 
Artikel 6. Reclamaties en klachten


6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Studio399 terzake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Studio399 niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.


6.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de afnemer een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Studio399 schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.


6.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
Artikel 7. Ruilen


7.2 Koper dient in geval van ruilen de reeds bij de eerste levering in rekening gebrachte verzendkosten te voldoen, alsmede de verzendkosten van de retourzending en de levering naar aanleiding van het ruilverzoek. 
Artikel 8. Herroepingsrecht (zichttermijn)


8.1 De koper heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is, en/of op andere wijze sporen van gebruik aanwezig zijn. Studio399 heeft in zulk geval de mogelijkheid er toch voor te kiezen het product te accepteren. In dat geval heeft Studio399 het recht om op het te restitueren bedrag een redelijke vergoeding in te houden in verband met de waardevermindering van het product. Een en ander zal duidelijk worden gecommuniceerd met de koper.


8.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Studio399 zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper aan Studio399 betaalde.


8.3 De verzending van het product zijn voor rekening en risico van de koper.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud


9.1 De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Studio399 geleverde of nog te leveren zaken. Studio399 blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper deze zaken uit deze en soortgelijke overeenkomsten met Studio399 niet betaald heeft en zolang de koper vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.


9.2 De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Studio399 geleverde zaken in eigendom (tot zekerheid) over te dragen of hierop een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegen derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van Studio399 te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de koper zich aan verduistering zou schuldig maken.


9.3 Indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Studio399 niet nakomt, is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De koper machtigt Studio399 de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.


9.4 Studio399 verschaft aan de koper op het moment dat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van pandrecht van Studio399 ten behoeve van andere aanspraken die Studio399 op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Studio399 zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid


10.1 Voor door Studio399 geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant c.q. distributeur van het desbetreffende product is vastgesteld. Studio399 is op generlei wijze gebonden aan de (garantie)voorwaarden van deze fabrikant of distributeur en vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. 


10.2 Studio399 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei (schade) vergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Studio399, Studio399 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie -.


10.3 Indien Studio399, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

· indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Studio399 of de fabrikant zijn verricht; 

· indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

· indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 

· indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

· indien van toepassing : serienummers niet aanwezig zijn, aangepast zijn of onleesbaar zijn. 


10.5 De koper is gehouden Studio399 te vrijwaren voor elke aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Studio399 mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.


10.7 Het is mogelijk dat Studio399 op haar internetsite verwijzingen opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Studio399 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11. Overmacht


11.1 In geval van overmacht is Studio399 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 12. Intellectuele eigendom


12.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven afbeeldingen, informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Studio399, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 


12.2 Het is koper verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) de onder 1 genoemde werken openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of anderszins te gebruiken, tenzij koper deze handelingen verricht voor zichzelf in privé en het gebruik in relatie staat tot het product zelf. 
Artikel 13. Geschillen en beslechting via de rechter

1
3.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Studio399 of overeenkomsten gesloten met Studio399 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.